Regulamin bezpłatnych Kont pocztowych
Polskiego Portalu Farmaceutycznego (PoPoFarm).

Poczta email PoPoFarmu jest udostępniana przez farmacja.net sp. z o. o., na zasadach określonych w tym Regulaminie. Przed założeniem Konta pocztowego należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakładając Konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia.

1. W systemie Kont imiennych poczty email, prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o., można założyć i korzystać nieodpłatnie z Kont pocztowych w domenach: @farmacja.pl, @farmaceuta.pl, @tech-farm.pl, które mogą zakładać odpowiednio osoby związane z branżą farmaceutyczną (@farmacja.pl) lub posiadające tytuł magistra farmacji (@farmaceuta.pl) czy technika farmaceutycznego (@tech-farm.pl).

2. Konta mogą być zakładane wyłącznie w systemie nazwisko.imie@ lub nazwisko1-nazwisko2.imie@

3. Pojemność pojedynczego Konta jest ograniczona do 500MB.

4. Z konta można korzystać za pomocą:

a. systemu pocztowego pod adresem www.poczta.farmacja.pl.

b. programu pocztowego obsługującego protokół POP3.

5. Konto zakładane jest przez Administratora w ciągu 48 godzin po sprawdzeniu wypełnianego formularza rejestracyjnego. W razie błędnego zakładania konta lub wypełnienia formularza, czas ten przedłuża się do chwili ustalenia i wprowadzenia poprawnych danych z osobą zakładającą konto.

6. Informacje niezbędne do korzystania z konta udostępniane są pod koniec procedury rejestracyjnej i przesyłane na założone Konto.

7. Jeśli Użytkownik Konta nie logował się do konta przez 100 kolejnych dni, Administrator ma prawo do usunięcia z konta wszystkich znajdujących się tam wiadomości, natomiast jeżeli Użytkownik Konta nie logował się do Konta w żaden sposób przez 200 kolejnych dni, Administrator ma prawo do usunięcia nieużywanego konta wraz z zawartością.

8. Jeśli konto zostanie zapełnione Administrator najpierw powiadomi Użytkownika o konieczności usunięcia części poczty na drugi podany  przy zakładaniu konta adres email, natomiast jeżeli nie podano drugiego adresu email lub Użytkownik nie zareaguje w ciągu 30 dni, Administrator może wykasować całą pocztę znajdującą się na koncie.

9. Korzystanie z usług pocztowych i związane z tym podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne.

10. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

a. są one zgodne z prawdą,

b. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez farmacja.net sp. z o. o.w celu promocji (marketingu) produktów i firm.

11. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem administrator@farmacja.pl.

12. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez farmacja.net sp. z o. o.danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta pocztowego tego Użytkownika.

13. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:

a. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników,

b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników,

c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta,

d. nierozsyłania z Konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym). Za definicję SPAM-u przyjmujemy definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php

e. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu na niniejszej stronie i przesyłanych na Konto Użytkownika oraz zapoznawania się z nimi.

14. Użytkownik nie może, bez uprzedniej zgody farmacja.net sp. z o. o., przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z korzystania z bezpłatnych Kont pocztowych w Serwisie PoPoFarmu, jak również odsprzedawać osobom trzecim takich praw.

15. Wiarygodność Kont pocztowych nie jest kontrolowana przez farmacja.net sp. z o. o..

16. Stosowane przez farmacja.net sp. z o. o. techniki zabezpieczenia kont i korespondencji służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

17.  farmacja.net sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za:

a. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Kont pocztowych, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,

b. pocztę wysłaną oraz przyjmowaną przez Użytkowników,

c. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego Konta,

d. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),

e. udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,

f. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania.

g. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamania i wirusy komputerowe.

18. farmacja.net sp. z o. o. zastrzega sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do:

a. okresowego wyłączania systemu pocztowego bez uprzedniego powiadomienia,

b. natychmiastowego zablokowania każdego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika regulaminu,

c. skasowania w sytuacjach wyjątkowych, wszystkiego co znajduje się na serwerze farmacja.net sp. z o. o.,

d. zablokowania na serwerze farmacja.net sp. z o. o. nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w razie naruszenia dóbr Użytkowników Kont przez nadawców wiadomości z zewnątrz, w wypadku narażenia systemu pocztowego farmacja.net sp. z o. o. na straty lub niestabilność lub w razie naruszenia niniejszego Regulaminu.

e. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników, na stronach WWW PoPoFarmu.

f. uruchamiania oprogramowania antyspamowego przetwarzającego listy przychodzące do systemu pocztowego w celu klasyfikacji listów na spam i nie spam. Oprogramowanie antyspamowe gwarantuje skuteczność, jednak nie daje gwarancji zupełnej i szczelnej ochrony kont pocztowych przed niechcianą pocztą.

g. wprowadzenia ograniczeń ilości i wielkości listów przyjmowanych oraz przechowywanych przez system pocztowy. Ograniczenie powyższe dotyczyć może konkretnych skrzynek poczty elektronicznej lub ich agregatów. Może ono zostać wprowadzone na czas określony lub bez takiego ograniczenia czasowego.

19. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez farmacja.net sp. z o. o. uznane za niepożądane, Administrator może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.

20. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym konta pocztowego są fałszywe farmacja.net sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do usunięcia takich Kont pocztowych.

21. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez farmacja.net sp. z o. o. zakładanego i podawanego drugiego  Konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez:

a. wysyłanie informacji, reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na Konta Użytkowników,

b. dołączanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej do listów przychodzących i wychodzących z bezpłatnego konta,

22. Wszelkie działania wymienione w pkt. 21 będą podejmowane bez ingerencji w treść korespondencji użytkowników.

23. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu.

24. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników poczty niniejszego regulaminu należy kierować na adres administrator@farmacja.pl.

25. Tryb i sposób składania reklamacji:

a. Każdemu Użytkownikowi Konta przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem poczty.

b. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres administrator@farmacja.pl.

c. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

d. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

e. farmacja.net sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. c w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od farmacja.net sp. z o. o. (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). farmacja.net sp. z o. o. ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

26. farmacja.net sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

27. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na niniejszej stronie jak i wysyłane na posiadane Konta pocztowe.